Firma „Kosztorysy Nadzór Realizacja Marcin Starzec” zajmuje się wykonywaniem m.in. kosztorysów inwestorskich, przeprowadza nadzór inwestorski, zastępstwo inwestorskie oraz przeglądy okresowe obiektów budowlanych a także wykonawstwem prac związanych z czyszczeniem bezpyłowym fasad i elementów budynków.

Pomagamy zaplanować inwestycje pod względem kosztów, technologii oraz czasu wykonania od pomysłu do zakończenia budowy.

Kosztorysowanie

Oferujemy kosztorysy dla wszystkich branż (architektura, konstrukcja, instalacja wentylacji, klimatyzacji, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, automatyka, elektryczna, teletechniczna, sieci i przyłącza):

Nadzór inwestorski

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora i kontroluje prawidłowość realizowanego projektu zgodnie z przepisami prawa, pozwoleniem na budowę oraz bierze udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazanie do użytkowania

Przeglądy budowlane

Wykonujemy obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, obiektów budowlanych: roczne, pięcioletnie, „wiosenne” i „jesienne”, przeglądy doraźne

Kosztorys – bez niego trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek inwestycję. Prawidłowy i przygotowany w sposób kompleksowy dokument pozwala poznać przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia poziom kosztów, ustalić zakres robót i nakład pracy (czasochłonność poszczególnych etapów oraz całości inwestycji), wykorzystanie materiałów budowlanych i sprzętu oraz przygotować się do złożenia wniosku kredytowego i zoptymalizować wydatki przy utrzymaniu najwyższych standardów realizacji.

Kosztorysowanie inwestorskie Łódź znajdujące się w naszej ofercie to specjalistyczne i kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kosztami inwestora i dużego, i małego przedsięwzięcia. W I etapie współpracy, w ramach przygotowania rzetelnej dokumentacji opracowujemy kosztorysy inwestycji budowlanej Łódź, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisu zamówienia. Kolejne etapy to nadzór inwestorski i realizacja, w ramach których w oparciu o kosztorysy inwestycji budowlanych Łódź:

  • reprezentujemy Inwestora na budowie, sprawujemy stałą kontrolę terenu budowy i zgodności jej realizacji z  obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzamy jakość wykonanych prac, użytych materiałów budowlanych,
  • sprawdzamy i odbieramy roboty budowlane, uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych, przekazujemy do użytkowania,
  • potwierdzamy wykonane roboty, usunięcia stwierdzonych wad i usterek,
  • powiadamiamy Inwestora o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych w kosztorysie robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
  • uczestniczymy w organizowanych przez Inwestora naradach dotyczących budowy,
  • stale kontrolujemy kosztorysy robót budowlanych i rozliczenia – zatwierdzamy faktury, wypełniamy i podpisujemy dokumenty rozliczeniowych po zakończeniu robót, akceptujemy kosztorys powykonawczy.

 

Panująca od kilku lat dynamiczna sytuacja na rynku budowlanym skłania do podejmowania racjonalnych decyzji – kosztorysy robót budowlanych Łódź w naszym wykonaniu to realny obraz wartości przedsięwzięcia.