Kosztorysy do zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych (art.33 ust. 1 pkt 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r) jasno stanowi, że zamawiający ma obowiązek posiadania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorysy do zamówień publicznych Łódź, czyli dokumenty tj.:

  • dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót,
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  • założenia wyjściowe,
  • ceny jednostkowe robót,
  • jednostkowe nakłady rzeczowe i ceny czynników produkcji,

 

określają szacunkową wartość kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia i jednocześnie dyscyplinuje zarówno prowadzącego postępowanie, jak i wykonawców składających oferty (w przypadku rażąco niskiej ceny – niższej o 30% od pozostałych ofert, zamawiający może domagać się wyjaśnień). Prawidłowo sporządzone dokumenty pozwalają na sprawne dokonanie wyboru zleceniobiorcy i zwiększa szansę na bezkonfliktowe przeprowadzenie realizacji inwestycji.

 

Firma Kosztorysy Nadzór Realizacja Marcin Starzec zajmuje się przygotowaniem kosztorysów do zamówień publicznych. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, przygotowane przez nas dokumenty powstają w stosunkowo krótkim okresie czasu, są przygotowane w sposób dokładny i rzetelny, dlatego dają realny obraz wartości przedmiotu zamówienia.