Analiza i kontrola kosztów budowy

Każda budowa, niezależnie od tego czy jest to dom, czy obiekt o innym przeznaczeniu, to poważna inwestycja związana z dużymi nakładami pieniężnymi. Dokładna wycena kosztów budowy tj. robót budowlanych, nakładu pracy i materiałów jest potrzebna nie tylko dla instytucji finansującej, do złożenia wniosku kredytowego, ale i do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia inwestycji, zoptymalizowania wydatków przy utrzymaniu najwyższych standardów realizacji, do ewentualnego oszacowania wysokości odszkodowania np. za szkody, które powstały w wyniku wadliwie wykonanych robót. W tym celu tworzone są kosztorysy budowlane, które jeśli są kompleksowo i prawidłowo przygotowane, wykorzystywane są na poszczególnych etapach realizacji inwestycji. Kosztorys budowlany służy bowiem analizie i kontroli kosztów budowy i na tym między innymi polega nasze zadanie.

Analiza kosztów budowy Łódź
Dynamiczna sytuacja na rynku budowlanym i trudności w pozyskiwaniu finansowania od lat nie pozwala ograniczać się jedynie do sprawdzenia „ile kosztuje m2”. By uniknąć przykrych niespodzianek, warto poznać realny obraz poziomu kosztów, a ponadto ustalić zakres robót i nakład pracy (czasochłonność poszczególnych etapów oraz całości inwestycji), wykorzystanie ilości materiałów budowlanych i użycie niezbędnego sprzętu budowlanego. W tym celu potrzebna jest analiza kosztów budowy Łódź. Firma Kosztorysy Nadzór Realizacja Marcin Starzec w ramach współpracy zajmuje się przygotowaniem takiej rzetelnej dokumentacji, w ramach której opracowujemy kosztorysy inwestycji budowlanej Łódź, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis zamówienia.

Kontrola kosztów budowy Łódź
Gdy rozpocznie się realizacja inwestycji, przechodzimy do kolejnego etapu współpracy – nadzoru. Kontrola kosztów budowy, czyli stała kontrola:

  • terenu budowy i zgodności jej realizacji z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • wykonanych prac i ich jakości, zgodności jakości i ilości użytych materiałów budowlanych,
  • rozliczeń tj. faktur, dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót, kosztorys powykonawczego,

 jest gwarancją, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umową, a przeznaczone na budowę środki zostaną wydane w sposób świadomy i racjonalny.