Inżynier kontraktu Łódź

Inżynier budowy, inżynier nadzoru budowlanego – o tych stanowiskach z reguły każdy słyszał i coś na temat ich pracy wie. Na placach budowy coraz częściej słychać o jeszcze jednym inżynierze – inżynierze kontraktu. Pojęcie to, określające nie jedną osobę, lecz cały zespół specjalistów z różnych dziedzin (w zależności od rodzaju inwestycji), zostało wprowadzone przez Międzynarodową Federację Inżynierów – Konsultantów FIDIC, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i inwestorzy zaczęli korzystać ze środków unijnych, które wymagały szczegółowego rozliczenia i udokumentowania.

Inżynier rezydent, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i pozostali specjaliści uczestniczą w procesie budowlanym, kontrolując:

  • przebieg robót budowlanych,
  • jakość wykonania prac,
  • poprawność sporządzonej dokumentacji,
  • poprawność stosowania procedur unijnych.

Zakres praw i obowiązków inżyniera kontraktu jest dużo szerszy – inżynier m.in. reprezentuje inwestora w instytucjach i urzędach, przygotowuje przetargi na wykonawcę robót budowlanych, przygotowuje umowy, sprawozdania, występuje z wnioskami o płatność. Od jego profesjonalizmu w dużej mierze zależy powodzenie inwestycji, dlatego jego wiedza dotycząca podstaw ekonomii, zarządzania projektami, prawa (prawo pracy, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, dyrektywy i rozporządzenia UE) musi być rozległa, a doświadczenie bogate.

Inwestora kontraktu spotyka się nie tylko na placu inwestycji dofinansowanych z funduszy UE. Z usług takich specjalistów korzystają także jednostki samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne (deweloperzy).

Jako firma zapewniająca inwestorom pełne wsparcie podczas realizacji, tworzymy zespoły inżyniera kontraktu. Nasi specjaliści, którzy posiadają wysokie kwalifikacje oraz szeroką wiedzę techniczną dbają o poprawność sporządzanej dokumentacji, wysoką jakość wykonanych prac, dyscyplinę budżetu, dotrzymanie terminu realizacji i pozytywne relacje między wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.