Obmiary i przedmiary

Prawidłowo skonstruowany kosztorys (wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.) zawiera m.in.: ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych z krótkim opisem technicznym, kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót budowlanych oraz cenę jednostkową, wartość kosztorysową robót budowlanych, tabelę wartości elementów scalonych, przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości. Przedmiar robót budowlanych Łódź, czyli „opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonanie robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz ze szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis tych robót (opis robót dostępny do wglądu dla ARiMR), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych” jest niezbędnym elementem każdego kosztorysu. Przedmiarów dokonuje się na podstawie projektu, obmiary robót budowlanych Łódź są sporządzane według rzeczywistych pomiarów istniejącego już obiektu. W tworzeniu przedmiarów i obmiarów niezwykle ważna jest znajomość sztuki budowlanej, specyfiki robót i prac budowlanych, rzetelność i dokładność.

Przedmiary robót budowlanych Łódź i obmiary robót budowlanych Łódź w naszym wykonaniu obejmują:

 

  • pomiary inwentaryzacyjne;
  • pomiary powykonawcze;
  • przedmiary na podstawie dokumentacji technicznej oraz obmiarów;
  • obmiary budynków;
  • pomiary i obliczenia powierzchni oraz kubatury.